ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

โซน ดี ชั้น 2 ห้อง 201/20 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2229-4310 | โทรสาร : 0-2229-4311