งานสัมมนา "การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ ?"

06/03/2018 15.51 816

งานสัมมนาเรื่อง
การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ ?
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.40 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น โดยมุ่งไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ลด ยกเลิกภาษีและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน
            แต่ในปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียนได้ออกมาตรการและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า เช่น กฎระเบียบใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้ายานยนต์ของประเทศเวียดนามและเมียนมา การปรับวิธีการคำนวณภาษีของประเทศกัมพูชา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการโดยตรง จึงเกิดเป็นคำถามว่า การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ
            การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบถึง ข้อมูล และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รายละเอียดว่าข้อตกลงอาเซียนเป็นอย่างไร และแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ว่าด้วยกลไกภายใต้ข้อตกลงอาเซียนเป็นอย่างไร รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน

กำหนดการ 
13.00 – 13.30   ลงทะเบียน
13.30 -  13.45   กล่าวเปิดงาน โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
13.45 – 16.00   การสัมมนา “ การเป็นตลาดร่วมในอาเซียนเกิดขึ้นได้จริงหรือ ? ”
  • คุณรณรงค์ พูลพิพัฒน์             รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  • คุณโกญจนาท เถื่อนมูลแสน    นักวิเคราะห์อาวุโส  Economic Intelligence Center Function ธนาคารไทยพาณิชย์
  • คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน                  นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
16.00 – 16.30   ถาม – ตอบ
16.30 -  16.40   มอบของที่ระลึก และกล่าวปิดการสัมมนา