Seminar “Corporate Measures for Sustainable Road Safety”

06/03/2017 11.44 1114

สัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”
“Corporate Measures for Sustainable Road Safety”
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง จูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

 
               ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละมากกว่า 2 หมื่นราย หรือเท่ากับมีการเสียชีวิตเฉลี่ย ประมาณ 70 รายต่อวัน ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันพบว่าทุกๆชั่วโมงมีคนไทยต้องเสียชีวิต 3 คน จากอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 15.9 ล้านบาท และต้องกลายเป็นคนพิการทุพลภาพอีก 6 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 37.2 ล้านบาท สาเหตุสำคัญได้แก่เมาแล้วขับและการขับรถเร็ว ยังคงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมากกว่า 2 ใน 3 ของอุบัติเหตุทั้งหมด และยิ่งจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆ และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ 50% ของการเสียชีวิตจากการทำงาน มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะแทบทั้งสิ้น
               ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่จะสร้างความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความสูญเสียทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วที่สถานประกอบการและเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม ควรจะร่วมกันกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ให้การอบรมเสริมความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตลอดจนมีการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลากรในองค์กร โดยร่วมมือร่วมใจกันกำหนดมาตรการองค์กร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ เพื่อลดการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% มาตรการดื่มไม่ขับ มาตรการคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
               จากการที่ภาครัฐได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ประชารัฐเพื่อสังคม”  โดยได้กำหนดให้มีคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E 6) ขึ้นมาขับเคลื่อน อันจะเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยกันผลักดันให้ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐให้ความสำคัญมาโดยตลอด
               และด้วยปัญหาดังกล่าวสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในฐานะภาคเอกชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาต่อเนื่องและจริงจัง จึงถือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในสถานประกอบการ ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองและของผู้อื่นอย่างกว้างขวาง  แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการและเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรม น่าจะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมคู่กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ทั้งตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมทาง
  2. ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่สร้างความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นหัวใจสำคัญต่อองค์กรและการพัฒนาประเทศ
  3. ให้ทราบถึงกรอบแนวความคิดและนโยบายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างจริงจัง
กำหนดการ

13.00 - 13.30 น.             ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น.             กล่าวเปิดงานสัมมนา “ มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน อย่างยั่งยืน ”
                                    โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
14.00 - 15.15 น.             การสัมมนา
  • “ แนวทางไปสู่ความสำเร็จในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ”
โดย  คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน    ประธานคณะทำงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  • “ ทิศทางและนโยบายภาครัฐ กับมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ”  
                                         โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
  • “ 50% ของการเสียชีวิตจากการทำงาน เกิดขึ้นจาก ยานพาหนะ ”
โดย น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์    ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
  • “ ถนนสีขาวกับมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ”
โดย นายปรีชา โพธิ             รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • “ ความสำเร็จกับการใช้ มาตรการองค์กร ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ”
โดย คุณนพดล สันติภากรณ์   ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
15.15 - 15.50 น.             ตอบข้อซักถาม
15.50 - 16.00 น.             กล่าวปิดการสัมมนา โดย คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน ประธานคณะทำงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน
 
ผู้ดำเนินการสัมมนา  :   คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)