Public Relations

Sustainable Energy Technology Asia 2018 (SETA 2018)

การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561"
ในระหว่างว้ันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ท่านทีสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.seta.asia....

22/12/2017 14.48 123
Seminar Foreign Trade Policies under President Trump and Its Impact to Thailand

นับแต่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ 58 ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายด้านต่างๆ ของนายโดนัลด์ทรัมป์ ซึ่งได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา หนึ่งในนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศ เนื่องด้วยสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจโลก การเคลื่อนไหวใดๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาทิ การถอนตัวของสหรั....

29/03/2017 11.42 1695
Seminar “Direction towards Automated Vehicle”

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไปอย่างรวดเร็วในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการยานยนต์ที่ต้องปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสาร ซอฟต์แวร์ เริ่มเข้ามามีสัดส่วนในองค์ประกอบของยานยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่ายรถยนต์ยุคใหม่หลายค่าย และค่าย IT อย่าง Google และ Apple เข้ามาร่วมสร้างเส้นทางยานยนต์ไปสู่ยานยนต์อัจฉริยะ อันได้แก่ ระบบที่ช่วยในการขับ (Advanced driver assistance systems) ยานยนต์ที่เชื่อมต่อระหว่างกันและเชื่อมกับถนน (Connected Vehicle) ยานยนต์ไร้คนขับ (Automated Vehicle) เป็นต้น ....

06/03/2017 11.46 1917
สัมมนา ไทยแลนด์ 4.0 จะขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

“ไทยแลนด์ 4.0” คือ ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ จากการที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใ....

06/03/2017 11.45 1731
Seminar “Corporate Measures for Sustainable Road Safety”

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละมากกว่า 2 หมื่นราย หรือเท่ากับมีการเสียชีวิตเฉลี่ย ประมาณ 70 รายต่อวัน ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทั้งในภาพรวมของประเทศ และในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันพบว่าทุกๆชั่วโมงมีคนไทยต้องเสียชีวิต 3 คน จากอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 15.9 ล้านบาท และต้องกลายเป็นคนพิการทุพลภาพอีก 6 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 37.2 ล้านบาท สาเหตุสำคัญได้แก่เมาแล้วขับและการขับรถเร็ว ยังคงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นมากก....

06/03/2017 11.44 1114
สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) กำลังดำเนินการสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค....

16/01/2017 12.18 395
สัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี....

17/11/2016 13.58 614
Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยโดยรวม เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559....

08/06/2016 12.58 1406
Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

Thailand Automotive Institute (TAI) together with Reed Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand, proudly organize the seminar of Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” which will be held during June 22-23, 2016 at BITEC, Bangkok.....

23/05/2016 16.30 2211
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โชว์ศักยภาพ จัดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอสด์สปา ซึ่งมีประเทศสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม กว่า 24 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแว....

15/10/2015 14.46 986