การสัมมนา "วิกฤตมลพิษและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์"

14/03/2019 16.05 1833

วิกฤตมลพิษและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 .
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

             ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศนับว่าเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การใช้พลังงานในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศแทบทั้งสิ้น  ปัจจุบันมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาปรากฏในลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งหากมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
            ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมที่ผ่านมาสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก  วิกฤตดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น แต่ยังกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือและภาคอีสานด้วย ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) นั้น มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ไอเสียจากรถเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ รถเก่าที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่ดี  การเผาไหม้ในที่โล่ง  เช่น การเผาขยะและเผาป่า  ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และการหุงต้มอาหาร เป็นต้น
           การกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อการป้องกัน  บรรเทาและแก้ไขปัญหามลพิษ  ดังนั้น ในสถานการณ์ที่เราทุกคนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหลายจังหวัดของประเทศจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในขณะนี้  ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรต้องร่วมกันพิจารณาสาเหตุและปัจจัยของปัญหา ทบทวนและยกระดับมาตรการการจัดการ เพื่อลดปัญหามลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในอากาศลงให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและรักษาอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป         
งานสัมมนาในวันนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์มลพิษในปัจจุบัน มาตรการการจัดการของภาครัฐ ประสบการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษที่มีประสิทธิภาพของประเทศญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตที่จะช่วยลดมลพิษ เพื่อจะได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและสามารถนำมาตรการการแก้ไขปัญหาไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษต่อไป

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์มลพิษในปัจจุบัน มาตรการการบริหารจัดการของประเทศไทย ประสบการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษที่มีประสิทธิภาพจากประเทศญี่ปุ่น และแนวโน้มของเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตที่จะช่วยลดมลพิษ แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป

กำหนดการ
08.30 - 09.00            ลงทะเบียน
09.00 - 09.10            กล่าวเปิดงาน โดยคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
09.10 - 09.55            สถานการณ์มลพิษในประเทศไทยและมาตรการการจัดการของภาครัฐ                
                                 โดย คุณเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ  รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
09.55 - 10.40            ประสบการณ์การจัดการปัญหามลพิษในประเทศญี่ปุ่น
                                 โดย ผู้เชี่ยวชาญ
10.40 - 11.00            พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.50            ทิศทางการพัฒนารถยนต์กับการจัดการมลพิษ
                                 โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก European Association for Business and Commerce (EABC)
11.50 - 12.00            กล่าวปิดการสัมมนา โดยคุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ผู้ดำเนินรายการ           ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์

ผู้ร่วมเข้าฟังเสวนา รับบัตรเข้าชมงาน Motor Show ท่านละ ใบ ฟรี