สัมมนา ไทยแลนด์ 4.0 จะขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

06/03/2017 11.45 1732

การเสวนาเรื่อง
 ไทยแลนด์ 4.0 จะขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 
2560 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ความเป็นมา

           “ไทยแลนด์ 4.0” คือ ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ จากการที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
            ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ภาครัฐจะมีแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างไร เพื่อเป็นปัจจัยหนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับเปลี่ยน พัฒนาตัวเองเพื่อร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จของนโยบายนี้ รวมทั้ง ภาคอุตสาหกรรมเองจะต้องทำอย่างไร ให้สามารถคงความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานมลพิษ โดยเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” 
            สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงกำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ “Thailand 4.0 จะขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร ” ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลแนวนโยบายด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน อันจะเป็นการการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
 
จุดประสงค์
  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบการยานยนต์ และชิ้นส่วน เกิดความตื่นตัว และเตรียมความพร้อมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
  3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐในการที่จะส่งเสริมนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.       ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 น.       เปิดงานเสวนา คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
13.45 – 16.00 น.       การเสวนา
                               “ นโยบาย บีโอไอ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.00 ”
โดย นายชาตรี ลิ้มผ่องใส         ผู้อำนวยสำนักบริหารการลงทุน 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
                               “ แนวคิด Industrial 4.0 เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ”
โดย ดร.ณัฐพล  รังสิตพล         ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
                               “ การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในช่วงการเปลี่ยนเข้าไทยแลนด์ 4.0 ”                                  
โดย นายสุพจน์  สุขพิศาล         เลขานุการคลัสเตอร์ยานยนต์ สอท. และรองเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
                               (14.30-14.45   พักรับประทานอาหารว่าง)
16.00 - 16.30 น.        ตอบข้อซักถาม และปิดการเสวนา

ผู้ดำเนินรายการ:         นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล     ประธานคณะทำงานด้านกฎระเบียบ และภาษ๊อากร สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย