สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศยกเลิก มอก.อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารี

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก...

24/11/2016 10.41
รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 : TAIA ตั้งเป้าชูภาพลักษณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโ...

23/10/2015 15.12
การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration) ในการประชุม 31st Management Comm...

12/03/2015 14.50
Seminar Foreign Trade Policies under President Trump and Its Impact to Thailand

นับแต่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ 58 ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายด้านต่างๆ ของนายโดนัลด์ทรั...

29/03/2017 15.42
Seminar “Corporate Measures for Sustainable Road Safety”

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละมากกว่า 2 หมื่นราย หรือเท่ากับมีการเสียชีวิตเฉลี่ย ประมาณ 70 รายต่อวัน ความรุนแรงของอุบัต...

06/03/2017 16.12
สัมมนา ไทยแลนด์ 4.0 จะขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไร

“ไทยแลนด์ 4.0” คือ ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการปรับเปลี่ยนโครง...

06/03/2017 16.05