กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นำ้มันดีเซล บี 10

01/11/2019 15.22 572

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน “การส่งเสริมการใช้นำ้มันดีเซล บี 10" จัดโดยกระทรวงพลังงาน