Laws & Regulations

 ยกเลิก มอก. เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน 1390-2539 และ เหล็กกล้ารีดเย็น 2140-2546
 ประกาศมาตรฐานน้ำมันดีเซลโดย สนพ. 29 มค 56
 มอก. 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6
 มอก. 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
 มอก. 2160-2546 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
 มอก. 2155-2546 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 6
 มอก. 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์
 มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
 มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
 มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
 มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
 มอก. 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์
 มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 มอก. 369-2539 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
 มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์