Member Types

ประเภทของสมาชิก
สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญนิติบุคคล
    ได้แก่ บริษัท หรือหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีกิจการเป็นผู้ผลิต หรือประกอบยานยนต์ หรือส่วนประกอบยานยนต์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

          1.1    ผู้ผลิตยานยนต์ คือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกอบรถยนต์ / ผลิตยานยนต์จากหน่วยงาน ที่ราชการไทยกำหนด 
                   และ/หรือ ผู้นำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับอนุมัติแบบจากหน่วยงานที่ราชการไทยกำหนด
          1.2    ผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์          

2. สมาชิกวิสามัญนิติบุคคล 
    ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสามัญนิติบุคคล ตามข้อ 1 

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
    ได้แก่ บุคคล ห้างร้าน หรือสถาบันที่คณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้น และ/หรือสถาบันนั้นตอบรับคำเชิญ


สิทธิของสมาชิก

1.  สมาชิกของสมาคม มีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทุกประเภทของสมาคม ตามกฎที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
     และมีสิทธิที่จะรับผลประโยชน์ทุกประการที่สมาคมเสนอ
2.  สมาชิกทุกคน มีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม 
     เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
3.  สมาชิกทุกคน มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้โดยยื่นคำขอนั้นไปยังคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
4.  สมาชิกทุกคน มีสิทธิที่จะเข้าประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
5.  สมาชิกสามัญนิติบุคคลเท่านั้น ที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ 
     หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
6.  สมาชิกวิสามัญนิติบุคคล มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมของสมาคมได้เช่นเดียวกับสมาชิกวิสามัญนิติบุคคล เว้นแต่สิทธิตามข้อ 5

หน้าที่ของสมาชิก
1.  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งของสมาคม มติของที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการบริหาร โดยเคร่งครัด
2.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้กิจการของสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
3.  ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามกำหนด