Thai Automotive and Auto Parts Development Fund

08/06/2016 12.58 2937

                   กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 

ชื่อกองทุน
 
      กองทุนนี้มีชื่อว่า “กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย” ใช้อักษรย่อว่า ก.พ.ย.ท.  ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Thai Automotive and Auto Parts Development Fund” ใช้อักษรย่อว่า  TAAF
 

วัตถุประสงค์ของกองทุน

      กองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยโดยรวม
 

ระยะเวลาการรับสมัคร

      เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

เงื่อนไขการสมัคร

      1. เอกสารการสมัคร พร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย
  • ใบสมัครขอรับทุน
  • รายละเอียดโครงการวิจัยที่ต้องการขอทุน
  • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา / สถานที่ทำงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว
  • เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
2. สถานที่จัดส่งเอกสารการสมัคร
 
       ณ ที่ทำการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
       ศูนย์การประชุมแห่งชาติศสิริกิติ์ ห้อง 201/20  ชั้น 2  โซนดี
       เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเคย กรุงเทพฯ 10110
       โทรศัพท์  02 229 4310
       โทรสาร
   02 229 4311